CONVOCATÒRIA JUTGE DE PAU SUBSTITUT

27/01/2022

CONVOCATÒRIA JUTGE DE PAU SUBSTITUT

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació del Jutge de Pau titular i/o el substitut.
D’acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau substitut del terme municipal de Maspujols i, s’obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit d’acord amb el model de instància de selecció de càrrecs electes que trobareu a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Termini presentació sol·licituds: 24 de febrer de 2022
 
 
Menu

Menú principal