Noticies

28/07/2022
L’objecte d’aquest document és l’elaboració del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals del municipi de Maspujols. En aquest cas el present document s’emmarca en l’assistència tècnica per part de la Diputació de Tarragona als ajuntaments de menys de 10.000 habitants...
12/05/2022
L'Ajuntament de Maspujols ha publicat les bases per l'atorgament de la llicència d'us privatiu del bar per aquesta temporada d'estiu ubicat a les instal·lacions de la piscina municipal. Trobareu l'anunci i les bases al següent enllaç: Perfil del contractant Les instàncies i la resta de documentació...
27/04/2022
Us informem que el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO 2 dels vehicles de tracció mecànica es podrà consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir del proper 1 de maig . Aquest tribut afecta totes les persones (físiques i...
27/04/2022
Per Acord de ple, de data 29 de març de 2022, es va aprovar inicialment l’Estudi de Mobilitat Urbana, redactat per Seare Reus Enginyeria SL, amb un pressupost de 15.417,69 euros. Mitjançant aquest anunci, se sotmet l’esmentat Estudi a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des...
29/03/2022
En data 14 de desembre de 2021 es va aprovar el Pla Local de Joventut pels anys 2022-2025 segons la proposta de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp Pla Local de Joventut
28/03/2022
La Direcció General de Cadastre ha posat en marxa el nou servei d'atenció per videoconferència “ Cadastre Directe (CADI) ”. Aquest servei estarà disponible en els serveis d'atenció al ciutadà de totes les Gerències del Cadastre i permetrà que els ciutadans siguin atesos per videoconferència pel...
23/02/2022
Informem que el 10 de febrer de 2020, el LCV d’Algete, ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1 en una cigonya localitzada a Lleida (Segrià), posteriorment hem fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitaria...
27/01/2022
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació del Jutge de Pau titular i/o el substitut. D’acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria...
12/01/2022
Calendari de Pagament dels tributs per a l'exercici 2022: CONCEPTE DATA PAGAMENT IMPOST VEHICLES 31/03/2022-31/05/2022 TAXES-PREUS PUBLICS 30/06/2022-31/08/2022 IBI URBANA 30/06/2022-31/08/2022 IBI RUSTICA 30/06/2022-31/08/2022 IAE 29/07/2022-30/09/2022 CONCEPTE PERÍODE CONSUM DATA PAGAMENT...
30/12/2021
Per Acord de ple de data 14/12/2021 es va aprovar inicialment el Projecte d'execució per la renovació dels serveis i pavimentació del carrer de Baix, se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació en el BOP de Tarragona, perquè les persones interessades...

Pàgines

Menu

Menú principal