Estudi de Mobilitat Urbana

27/04/2022

Estudi de Mobilitat Urbana

Per Acord de ple, de data 29 de març de 2022, es va aprovar inicialment l’Estudi de Mobilitat Urbana, redactat per Seare Reus Enginyeria SL, amb un pressupost de 15.417,69 euros.
Mitjançant aquest anunci, se sotmet l’esmentat Estudi a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació en el BOP de Tarragona, perquè les persones
interessades examinin el Projecte i presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.
L’Estudi de Mobilitat Urbana es pot examinar en les oficines de l’Ajuntament de Maspujols, en horari d'atenció al públic.
 

Estudi de Mobilitat Urbana

Menu

Menú principal