Aprovació incial del projecte "Renovació dels serveis i pavimentació del carrer de Baix de Maspujols" 1a fase

30/12/2021

Aprovació incial del projecte "Renovació dels serveis i pavimentació del carrer de Baix de Maspujols" 1a fase

Per Acord de ple de data 14/12/2021 es va aprovar inicialment el Projecte  d'execució per la renovació dels serveis i pavimentació del carrer de Baix, se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació en el BOP de Tarragona, perquè les persones interessades examinin el projecte i presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.

Projecte

Edicte BOP
 

Menu

Menú principal